Förändringskommunikation internt/externt

En av orsakerna till att förändringsprojekt inte lyckas fullt ut eller ibland totalt havererar är brist i kommunikationen.
I alla typer av organisatoriska förändringar är internkommunikationen ett av de viktigaste, och bästa, strategiska verktyget. Bristfällig information skapar oro, osäkerhet och negativ stress. Så fort nyheten om förändring kommer ut drar ryktesspridningen igång om följdverkningarna vilket kan göra de mest högpresterande människorna improduktiva.

De allra flesta medarbetare tycker inte att förändring är positivt. För många är förändring lika med försämring. Att därför kommunicera varför förändringen sker, vilka konsekvenser och påverkan detta har på individerna och företaget är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete.
En väl genomarbetad kommunikationsstrategi är, tillsammans med ökad delaktighet och förståelse för det som ska ske, en av de viktigaste faktorerna för en lyckad förändringsprocess.

Den interna kommunikationen har potential att avgöra hur väl ett bolag hanterar förändringar, kriser eller tillväxt. I grunden handlar det om att skapa förståelse bland medarbetarna för bolagets riktning och för sin egen roll i den resa som verksamheten befinner sig på.

Internkommunikation kan också handla om att driva ett kommunikativt ledarskap som över tiden förankrar en gemensam värdegrund och bygger engagemang och lojalitet. Alla medarbetare har en direkt påverkan på bolagets varumärke – både genom sitt eget bidrag i verksamheten och genom sitt sätt att kommunicera med omvärlden. Att få alla medarbetare att dra åt samma håll är ett av de viktigaste målen för internkommunikationen.

Till grund för en framgångsrik förändringskommunikation ligger en förståelse för medarbetarnas drivkrafter samt ledarnas förmåga att både agera och kommunicera på ett sätt om bygger förtroende för de förändringar som ska åstadkommas. Givetvis underlättas arbetet av att dessutom ha etablerade och väl fungerande kommunikationskanaler.

Vår samarbetspartner Hallvarsson & Halvarsson har lång erfarenhet av att etablera processer och innehåll för internkommunikation och bistår med såväl strategi och planering som budskap och genomförande.


Var social och dela!