Riskinventering & Krishantering

Alla företag lever med risker. Man har ”lik i garderoben” som man hoppas ingen ska upptäcka. Mer än 80 procent av alla risker orsaks av personer inom företaget. Ofta rör det sig om beteenden, enskilda medarbetare som av obetänksamhet eller med uppsåt gör olämpliga saker. Ett förvärv eller annan typ av förändring kan gå om intet på grund av att media får tag på uppgifter som överrumplar större delen av ledningen.
En allvarlig kris tär från första minuten på kapital, förtroende och medarbetare. Det bästa sättet att undvika att hamna i kris är att i tid hitta sina risker och minimera dem.

Problemet
Risker som påverkar förtroendet är svåra att beräkna men är ofta livsavgörande för organisationen. Problemet är att styrelse och ledning (om det inte är där problemet finns) med avsikt hålls utanför information om beteenden som finns och som kan skada företagets förtroende. När media får tag i informationen – via egna efterforskningar men väldigt ofta också genom läckor hos företaget – kan det hela urarta till ett mediedrev. De flesta företag har otillräckligt skydd mot detta. Och när drevet väl är igång gäller ”en olycka kommer sällan ensam”.

Riskinventering och riskminimering

Med hjälp av intervjuer med ett tiotal personer på olika nivåer inom bolaget karlägger vi de möjliga förtroenderisker som finns. Intervjuerna sker enskilt och resonemanget går ut på att intervjuaren tillsammans med intervjupersonen gemensamt diskuterar sådant som skulle kunna utgöra riskfyllt beteende, samt hur dessa skulle kunna minimeras. Tillsammans gör man också bedömningen av hur stor sannolikhet det är att var och en av riskerna blir till en kris, samt hur stor skada respektive risk åstadkommer om det blir en kris. Förslag tas fram på hur riskerna kan minimeras samt vad företaget ska svara om risken blir en kris innan den har kunnat elimineras.

Vad inventeringen ger:
Riskinventering och riskminimering ger en kraftigt minskad utsatthet för sådant som kan exploateras av media och ge ett mediedrev. Inventeringen pekar på beteenden som ofta kostar företaget stora pengar och som skapar en rad andra problem inom organisationen. Görs inventeringen i tid innan t ex ett förvärv kan aktiva åtgärder vidtas för att ”rena bolaget” och därmed sätta förväntningar på rätt nivå.
Alénius & Partners hjälper dig att hitta riskerna, klassificera dem utifrån sannolikhet och skada, samt föreslå åtgärder för att minimera riskerna.

Krishantering

En snabb och kompetent krisledning kan vara avgörande för företagets överlevnad. Vi kan genom riskhantering och beredskapsplanering hjälpa dig att undvika kriser. Skulle du ändå råka ut för en kris så hjälper vi dig med kommunikation i samband med alla de åtgärder som görs för att återskapa förtroendet.

Beredskapsplanering
Väl förberedd är förutsättningarna att klara en kris avsevärt bättre. Vår samarbetspartner Hallvarsson & Halvarsson kan bygga upp företagets krisorganisation samt skapa system och handfasta rutiner som kortar startsträckan och gör dig operativ direkt vid en kris.

Utbildning och träning
Krisorganisationen kommunikationstränas och testas genom simulering. Ambitionen är att komma så nära en autentisk kris som möjligt. Träningen uppmärksammar blottor i budskap och rutiner som då kan åtgärdas.

Krisledning
Förmågan att kommunicera i krisen avgör ofta hur man uppfattas kunna ta hand om själva krisen. Vi kan i en krissituation gripa in och med ett utifrån in-perspektiv ge de råd som behövs för att effektivt och med rätt budskap minut för minut kunna kommunicera och leda företaget ur krisen.

Återuppbyggnad
Direkt efter krisen är det bästa tillfället att vidta åtgärder för att bygga upp förtroendet igen. Vi har lång erfarenhet av att implementera förtroendeskapande kommunikation och på så sätt långsiktigt hjälpa företaget att återta sin tidigare position.