Testa din förändringsprofil

Välkommen!
Medarbetarnas engagemang och involvering i verksamheten är en nyckel när man ska arbeta med ständiga förbättringar och långsiktigt hållbara förändringar. I många organisationer lägger man stor kraft på metoder och verktyg, men individens kraft och möjligheter tillvaratas inte alltid på bästa sätt. För att få alla medarbetare att känna engagemang och motivation, behövs mer beteendevetenskap och enkla, lättförståeliga metoder. I våra uppdrag inriktar vi oss på att förstärka och komplettera kommande eller pågående förbättringsprocesser genom att lyfta medarbetarnas engagemang och involvering på individ- och gruppnivå.

Ständig förbättring
Vår metodik är unik i sitt sätt att kartlägga förändringsprofiler och praktiskt lära ut hur man får olikheterna att berika varandra i arbetet med ständig förbättring. Prova den förenklade testenkäten och få ett mycket förkortat utdrag av din förändringsprofil. När du gör den fullständiga versionen får du en betydligt mer målande och djupgående beskrivning som tar upp produktiva och improduktiva mönster under bl a följande punkter: ”Som ledare”, ”Kommunikation”, ”I grupp”, ”Stressfaktorer” och ”Sidor att utveckla”.

Att utveckla enastående människor och grupper
I vårt samarbete med Alénius & Partners AB finns unik erfarenhet och insikt i originalet till M&ODD – management & organizational due diligence. Tillsammans ger vi våra uppdragsgivare tillgång till praktiska erfarenheter av bland annat

• hur man bäst inför och utvecklar M&ODD
• hur man kan hitta sina förändringsledare
• hur man vänder improduktivt internt motstånd till produktivt och lönsamt arbete
• hur man utvecklar enastående människor och grupper som följer organisationens filosofi

Utgångspunkt för vår metodik är att den ska vara enkel att tillägna sig och att den ska leda till konkreta och hållbara förbättringar i er verksamhet. Vi tillämpar den med utgångspunkt från människors kommunikativa behov och förändringsprofil. När man kartlagt och arbetar med en arbetsgrupps förändringsprofiler blir det betydligt enklare att skapa engagemang samt undvika tröghet och motstånd i en förändringsprocess. Gör man kartläggningen från början kan gruppen öppet och oladdat kan prata om olikheterna – och börjar tillvarata dem i stället för att de får bromsa. En hel del av det som tidigare var problem ses då som möjligheter till förbättring och något positivt. Kartläggningen blir därigenom ett verktyg som tillåter alla att vara drivande på sitt unika vis. Det ökar tempot, förebygger motstånd och ger en tydligare riktning som alla kan sluta upp kring.

Ett viktigt verktyg är vår egenutvecklade webbenkät, som hittills har besvarats av mer än 40 000 personer. Deras mer än 1 120 000 svar ligger till grund för mycket av vår kunskap. Därutöver bygger vår metodik delvis på The Toyota Way och dess 14 principer samt på modeller som Bostonmatrisen, Locus of Control och Rehndahlmatrisen och Jan-Erik Rendahls forskning om arbetets drivkrafter. Vårt angreppssätt är unikt då vi tillvaratar delar av dessa modeller och tidigare forskning och kopplar till individens kommunikativa behov. Metodiken förstärker organisationens förmåga att själva driva och landa utvecklingen i konkret förbättringsarbete.

Prova testenkäten!
Prova den förenklade testenkäten härnedan, och få ett mycket förkortat utdrag av din förändringsprofil.

testknapp

Var social och dela!