Vår metod M&ODD®

Management & Organizational Due Diligence – M&ODD®
Vi kartlägger med hjälp av djupintervjuer och webbenkät ledningens och organisationens drivkrafter och värderingar samt identifierar förändringsmotstånd, attityder och improduktiva mönster, dvs. företagets kultur. De olika drivkrafterna och kommunikativa behoven hos ledning och medarbetare avgör individernas engagemang, förmåga till målfokusering samt hur man agerar/reagerar i förändringen. M&ODD kan användas vid alla typer av förändringsarbete och även med fördel vid Rekrytering.


Vad kartläggningen, M&ODD®, ger
En fjärdedel av personalen i en organisation motarbetar aktivt alla former av förändringar, vilket genererar produktivitetsbortfall och avsevärt förlänger förändringsprocessen. M&ODD leder till en djupare samsyn och starkare individuellt engagemang som lever vidare under och även efter förändringsprocessen. Förståelsen för varandras olikheter ger snabbare och bättre förankrade beslut. Genom att skapa denna insikt och förståelse ökar förutsättningarna att förändringen lyckas då nyckelpersonerna och medarbetarna i organisationen får ökad motivation. I och med att engagemanget och motivationen avsevärt förbättras förkortas förändrings- och implementeringstiden. Med detta följer att produktiviteten i organisationen ökar, istället för att kraftigt minska. Resultatet blir en lyckad, hållbar förändring och ökad lönsamhet. Till mindre kostnad och risk!

Prova testenkäten!
Prova den förenklade testenkäten härnedan, och få ett mycket förkortat utdrag av din förändringsprofil.

testknapp


Var social och dela!